СТАТУТ

РАЙОННОЇ РАДИ СТАРШОКЛАСНИКІВ «ШАРМ»

Шевченківська Активна Районна Молодь»)

 

Шевченківського району міста Києва

 

 

 

            У відповідності до Закону України «Про освіту», «Про загальноосвітній навчальний заклад», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» затверджений Постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 964, з метою формування в учнів навичок громадської діяльності, сприяння адміністрації та педагогічному колективу в організації культурно-масового та спортивного дозвілля в Шевченківському районі міста Києва діє учнівське самоврядування на загальнорайонному рівні.

 

Розділ І

Загальні засади

 

Стаття 1. Шкільне учнівське самоврядування – добровільна, недержавна, некомерційна дитяча організація учнів Шевченківського району.  

 

Стаття 2. Районне учнівське самоврядування в своїй діяльності керується Конституцією України, цим Статутом та рішенням Загальних зборів.  

 

Стаття 3. Районне учнівське самоврядування працює в тісному контакті та під керівництвом адміністрації району.

 

Стаття 4. Районне учнівське самоврядування здійснюється безпосередньо учнями загальноосвітніх навчальних закладів району.  

 

Стаття 5. Органами управління районного учнівського самоврядування є: голова районного учнівського самоврядування, Загальні збори.

 

Розділ ІІ

Діяльність районної ради старшокласників «Шарм»

 

Стаття 6. Районне учнівське самоврядування у своїй роботі забезпечує:

1.      Одержання учнями усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;

2.      Рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;  

3.      Органічний зв'язок із світовою та національною історією, культурою, традиціями;

4.      Незалежність від політичних партій, і релігійних організацій;  

5.      Взаємозв'язок з організаціями учнівського самоврядування інших країн;

6.      Поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті. 

 

 

Стаття 7. Головною метою діяльності районного учнівського самоврядування є об’єднання зусиль у справі створення умов для вільного розвитку учнівської молоді та демократизації районного життя.

 

Стаття 8. Головним завданням діяльності районного учнівського самоврядування є:

1.      Втілення в життя положень «Хартії старшокласників міста Києва», «Угоди про співпрацю» між учнями, учнями та педагогами;

2.      Поширення ідеї районного учнівського самоврядування серед учнів та педагогів;

3.      Координація роботи органів районного учнівського самоврядування на рівні шкіл;

4.      Співпраця з адміністрацією району, педагогічною та батьківською громадськістю.

 

Розділ ІІІ

Права, свободи та обов’язки членів

районної Ради старшокласників «Шарм»

 

Стаття 9. Члени районної ради учнівського самоврядування мають право:

1.      На самовизначення, захист своїх прав та інтересів;

2.      Користуватися окремими приміщеннями, шкільною оргтехнікою і витратними матеріалами для організації своєї роботи;

3.      На захист від приниження честі та гідності;

4.      Офіційно висловлювати свою думку про якість викладання й конструктивні пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу;

5.      Бути поінформованими щодо рішень педагогічних та батьківських зборів закладів освіти і направляти до них своїх представників для обговорення питань, що стосуються учнів, з метою активізації співпраці між учнями та вчителями.

 

Стаття 10. Члени районної ради учнівського самоврядування зобов’язані:  

1.      Дотримуватись Статуту районного учнівського самоврядування;  

2.      Виконувати рішення, прийняті Радою районного учнівського самоврядування «Шарм» та сприяти її діяльності;

3.      Брати участь у досягненні цілей та реалізації завдань районного учнівського самоврядування;

4.      Піклуватись про імідж та авторитет Шевченківського району міста Києва та свого навчального закладу.   

 

Розділ ІV

Права, свободи та обов’язки представників

шкільного учнівського самоврядування

 

Стаття 11. Члени шкільного учнівського самоврядування мають право:  

1.      Регулярно отримувати інформацію про діяльність районної Ради старшокласників «Шарм».

2.      Звертатись до районного учнівського самоврядування за допомогою в реалізації своїх проектів, прав та свобод.

3.      Користуватися окремими приміщеннями, шкільною оргтехнікою і витратними матеріалами для організації своєї роботи.

4.      Вносити свої пропозиції щодо роботи районного учнівського самоврядування.

5.      На захист від усіх форм примусу до додаткових позаурочних занять, перездач, спецкурсів, факультативів, не передбачених навчальними планами та програмами.

 

Стаття 12. Члени шкільного учнівського самоврядування зобов’язані:  

1.      Прагнути до знань. Наполегливо, творчо оволодівати основами науки, навичками самоосвіти, постійно працювати над собою.

2.      Берегти, примножувати кращі традиції школи, бути патріотом свого навчального закладу, брати активну участь у суспільно-корисній праці, громадському житті району.

3.      Розвивати свої здібності, брати участь у роботі наукових та спортивних клубів, заходах Малої Академії Наук.

4.      Бути висококультурним та вихованим.

5.      Поважати батьків, учителів, своїх товаришів; турбуватися про хворих і людей похилого віку та молодших.  

6.      Згідно Указу Президента України від 12.05.1996 р. № 417/96 відвідувати заняття у шкільній формі. Слідкувати за своїм зовнішнім виглядом, манерами.  

7.      Проводити профілактику здорового способу життя серед учнівської молоді.

8.      У стосунках «учень – учитель» виявляти довіру та повагу один до одного, визнавати право кожного бути особистістю.

9.      Вважати грубим порушенням недотримання норм етичної поведінки.

10.  Шанобливо та економно ставитись до районного та шкільного майна та стежити за його збереженням.

 

 

Розділ V

Керівний орган районного учнівського самоврядування

 

Стаття 13. Найвищим органом районного учнівського самоврядування є Загальні збори районної Ради старшокласників «Шарм», які є представницьким органом учнів району. Загальними зборами затверджуються керівники секторів.

 

Стаття 14. Загальні збори районної Ради старшокласників «Шарм» можуть вирішувати будь-які питання, пов’язані з діяльністю Районного учнівського самоврядування.

 

Стаття 15. Загальні збори районної Ради старшокласників «Шарм» є правомочними, якщо на зборах присутні більше половини її учасників (50%+1).  

 

Стаття 16. Голова районного учнівського самоврядування - районної Ради старшокласників «Шарм» - обирається на термін одного навчального року за результатами голосування, з правом продовження свого строку перебування на посаді. Переможцем вважається кандидат, що набрав абсолютну більшість голосів.

 

Стаття 17. Вотум недовіри, а саме третина голосів Загальних зборів, Голові районного учнівського самоврядування, його заступнику, керівникам центрів із подальшим зняттям з них повноважень виноситься у разі невиконання ними своїх обов’язків.

 

Стаття 18. Заступником Голови районного учнівського самоврядування стає кандидат, що отримав друге місце на виборах. Він виконує функції Голови районного учнівського самоврядування в разі його відсутності, або непередбачуваних обставин.

 

Стаття 19. До районної Ради старшокласників «Шарм», крім Голови та його заступника входять (із зазначенням функцій):  

1.      Сектор організаційної роботи – забезпечує контроль за станом відвідування зборів районного учнівського самоврядування, внесення пропозицій та організація проведення нових перспективних проектів у роботі Ради району;

2.      Прес-центр – відповідає за щомісячне своєчасне видання газети «Вкурсі Шарму», друкування документів районної Ради старшокласників «Шарм», оновлення офіційного сайту Районної Ради старшокласників (sharmlider.jimdo.com), офіційних сторінок у соцмережах та цілеспрямовано здійснює формування позитивної громадської думки про діяльність районної Ради старшокласників «Шарм».

3.      Сектор дозвілля – організація інтелектуальних змагань, вікторин, забезпечення проведення екскурсій, виїздів, конкурсів та фестивалів;

4.      Сектор екології та спорту – відповідає за пропаганду здорового способу життя та розвиток екологічної культури учнів району. Організовує та проводить районні спортивні заходи;

5.      Бюро захисту прав учнів – організація консультативної роботи учнів старших класів з конфліктних питань;

6.      Соціальний сектор – відповідає за розвиток благодійної діяльності в районі, організовує консультаційні пункти для надання допомоги та соціальної підтримки незахищеним верствам населення та тим, хто цього потребує.  

 

Стаття 20. Керівників секторів висуває Голова районного учнівського самоврядування, а затверджують – Загальні збори районної Ради старшокласників «Шарм».

 

Стаття 21. Голова районної Ради учнівського самоврядування складає План роботи на навчальний рік, яким Рада керується у своїй роботі.

 

Стаття 22. Програма діяльності районної Ради учнівського самоврядування визначає зміст роботи кожного сектору, встановлює його повноваження.

 

Стаття 23. Щоквартально керівники секторів та Голова Ради старшокласників «Шарм» повинні подавати адміністрації району звіт про роботу, проведену за цей період.

 

Розділ VІ

Голова Ради

 

Стаття 24. Право бути обраним.

1.      Голова Ради старшокласників «Шарм» обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

2.      Головою Ради може бути обраний постійний член районної Ради старшокласників «Шарм», який бере участь у її роботі не менше, ніж півроку, на високому рівні володіє державною мовою та не є учнем випускного класу.

3.      Одна й та сама особа не може бути Головою Ради більш як два строки підряд.

4.      Має незаплямовану репутацію та беззаперечний авторитет як серед учнів, так і серед учителів.

 

Стаття 25. Голова ради:

1.      Представляє Раду на всіх рівнях та виступає від її імені.

2.      Висуває кандидатури на посади керівників відповідних секторів.

3.      Є гарантом додержання Хартії Старшокласників, Кодексу Лідера та даного Статуту.

4.      Забезпечує виконання мети і завдань учнівського самоврядування району.

5.      Бере участь у проведення в районі будь-яких загальноміських чи інших лідерських зборів або заходів.

6.      Забезпечує інформаційний зв'язок між районною Радою старшокласників «Шарм» та Київською міською Радою старшокласників.

7.      Сприяє росту авторитету та позитивного іміджу Ради старшокласників району.

8.      Розробляє порядок денний районних зборів, скликає та проводить їх.

9.      Зобов`язаний повідомляти про наміри у своїй діяльності як Голови Ради старшокласників «Шарм» адміністрацію району та взаємодіяти у вирішенні будь-яких питань, пов’язаних з діяльністю учнівського самоврядування району.

10.  Голова Ради не може самоусунутись від виконання своїх обов’язків.

11.  Голова Ради не може порушувати права та свободи членів Ради та інших учнів.

12.  Недотримання Статуту Головою Ради веде до дострокового припинення його повноважень та унеможливлює його участь у наступних виборах Голови Ради старшокласників «Шарм».

 

 

 

Розділ VІІ

Членство у районному учнівському самоврядуванні – районній Раді старшокласників «Шарм»

 

Стаття 26. Членами районного учнівського самоврядування можуть бути учні 7-11-х класів, які поділяють мету і завдання районного учнівського самоврядування, беруть активну участь у реалізації його цілей, передбачених цим Статутом.

 

Стаття 27. Набуття членства у Раді районного учнівського самоврядування здійснюється на підставі виборів шкільного учнівського самоврядування.

 

Стаття 29. Виключення з Районного учнівського самоврядування здійснюється у випадках, коли член самоврядування не виконує вимог цього Статуту, завдає моральних або матеріальних збитків організаціям району та їх членам, дискредитує його своєю діяльністю. Рішення в цьому разі приймає засідання Загальних зборів.

 

Розділ VІІІ

Вибори. Референдум

 

Стаття 30. Підготовку та проведення виборів здійснює спеціальна виборча комісія.

 

Стаття 31. Виборчі комісії є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування цього Статуту.

 

Стаття 32. Результати виборів оголошуються у триденний термін після їх проведення.

 

Стаття 33. Позачергові вибори можуть бути проведені тільки з поважних причин та за згодою більшості.

 

Стаття 32. Вибори Голови районної Ради старшокласників «Шарм»:

1.      Голова Ради старшокласників «Шарм» обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

2.      Головою Ради може бути обраний постійний член районної Ради старшокласників «Шарм», який бере участь у її роботі не менше, ніж півроку, на високому рівні володіє державною мовою та не є учнем випускного класу.

3.      Одна й та сама особа не може бути Головою Ради більш як два строки підряд. Має незаплямовану репутацію та беззаперечний авторитет як серед учнів, так і серед учителів.

4.      Право голосу на виборах мають виключно учні Шевченківського району міста Києва.

5.      Передвиборча кампанія кандидатів на посаду Голови розпочинається за місяць до виборів.

 

Стаття 33. Вибори Голови учнівського шкільного самоврядування

1.      Вибори Голови учнівського шкільного самоврядування Шевченківського району в м. Києві повинні бути обов'язковими для всіх загальноосвітніх навчальних закладів району та контролюватися Радою експертів.

2.      До складу Ради експертів входять представники адміністрації району та учнівського самоврядування району – Ради старшокласників «Шарм».

3.      Голова шкільного учнівського самоврядування обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

4.      Кандидат на посаду Голови учнівського шкільного самоврядування не повинен бути учнем випускного класу.

5.      Бажання кандидата балотуватися на пост Голови має бути обдуманим, обґрунтованим і добровільним.

6.      Право голосу на виборах мають виключно учні школи.

7.      Передвиборча кампанія кандидатів на посаду розпочинається за місяць до виборів.

8.      Позачергові вибори можуть бути проведені тільки з поважних причин та за згодою більшості членів Ради учнівського шкільного самоврядування.  

9.      Протокол про проведення виборів у навчальному закладі та обрання Голови шкільного учнівського самоврядування повинен бути переданий до районної Ради старшокласників «Шарм» у п’ятиденний термін з дня їх проведення.